Reklamace

Reklamačný poriadok

1. Úvod


a) Reklamačný poriadok www.vsetkovyhodne.sk (Spoločnosť VšeVýhodně s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri,
vedenom na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 45086) vychádza z Občianskeho zákonníka a bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť VšeVýhodně s.r.o. so sídlom v Košiciach, Zamenhofovho 718/28, PSČ 77900 a zákazníka nášho internetového obchodu (ďalej potom kupujúci). Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a kupujúci spotřebitel.Záruční lehota začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Záručná doba je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými Zákonom.

b) Reklamačný poriadok stanovuje podmienky pre reklamácie tovaru, ktorý bol zakúpený v e-shope prevádzkovateľa (spoločnosť VšeVýhodně s.r.o.)

c) Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, u ktorého sú uplatňované v záručnej dobe práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru

d) Záručná doba výrobku začína plynúť odo dňa prevzatia kupujúcim. Záruka je uvedená v záručnom liste, minimálne však 24 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oparvě. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba. K niektorým výrobkom výrobcu záručný list neprikladá, v tomto prípade slúži ako záručný list doklad o kúpe výrobku - faktúra. Sú to napr. Výrobky značky Moulinex, Tefal, Krups, Rowenta, Hewlett Packard, Clatronic, Acer.

2. Prevzatie tovaru

a) Kupujúci je povinný po obdržaní objednaného tovaru vykonať okamžitú kontrolu (najlepšie za prítomnosti prepravcu). V prípade akéhokoľvek problému zaobstarať fotografiu všetkého dodaného tovaru aj krabice v ktorej objednávka dorazila.

b) Ak kupujúci zistí zjavné vady tovaru, za ktoré sa považujú všetky vady zistiteľné pri prevzatí tovaru, je kupujúci povinný s dopravcom vyhotoviť záznam o poškodení. Kupujúci je oprávnený v tomto prípade tovar neprevziať.

c) Zjavné vady potom kupujúci okamžite reklamuje u predávajúceho na reklamace@vsevyhodne.cz. Podmienkou takejto reklamácie je doloženie záznamu o poškodení pri doprave, podpísanej dopravcom

d) V prípade, kedy Vám bol dodaný tovar nekompletný alebo nezodpovedá objednanému typu, kontaktujte prosím neodkladne reklamačné oddelenie na tel. 585 311 666 (v pracovné dni 8.00 - 14.00), prípadne napíšte podrobnosti na reklamace@vsevyhodne.cz (aj s fotografiami všetkého dodaného tovaru a krabice v ktorej tovar dorazil), kde Vám obratom ( do 24 hodín v pracovné dni) poradíme, ako ďalej postupovať.

3. Vybavenie reklamácie


a) V prípadoch, keď kupujúci reklamuje výrobok s vlastným servisom (podľa záručného listu), je najrýchlejším riešením zaslanie (zavezení) reklamovaného výrobku do autorizovaného servisu daného výrobcu, ktorých zoznam býva priložený k návodu. Pokiaľ tento zoznam chýba, kontaktujte prosím reklamace@vsevyhodne.cz a naši pracovníci vám tento zoznam obratom zašlú.

b) V prípadoch, keď pre tovar neexistuje autorizovaný servis alebo sa kupujúci rozhodne, že chce uplatniť priamo u nás, môže tak urobiť dvoma spôsobmi:

    reklamovaný tovar môže kupujúci odovzdať osobne v našej prevádzke VšeVýhodně s.r.o., Velká Bystřice, Olomoucká 791, PSČ 78353 v pracovné dni 8.00 -14.00
    v prípade, že sa kupujúci rozhodne uplatniť svoju reklamáciu prepravnou spoločnosťou, prosíme zašlite tovar na nižšie uvedenú adresu:

           Reklamačné oddelenie VšeVýhodně s.r.o.

           Olomoucká 791

           78353 Velká Bystřice

c) Spoločne s reklamovaným tovarom prosím zašlite doklad preukazujúci kúpe tovaru v našom e-shope a stručný list, v ktorom prosím uvedte vaše meno, adresu, telefón, e-mail, číslo faktúry, dátum predaja, popis závady, obsah balenia pri odovzdaní

Odporúčame vo vlastnom záujme kupujúceho, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy tovaru a to vrátane všetkého príslušenstva a označí zásielku príslušnými symbolmi

d) V prípade, že sa kupujúci rozhodne reklamovať tovar, ktorý je nadrozmerné a ťažko sa prepravuje (tovaru ktoré vážia viac ako 50 kg, prípadne, ktoré je dlhšie ako 200cm a zároven súčet obvodu a dĺžky je viac ako 300 cm) - prosíme najskôr o špecifikáciu reklamácie na reklamace@vsevyhodne.cz Obratom kupujúcemu navrhneme postup, ktorý bude pre vybavenie reklamácie pre kupujúceho najlepšie, prípadne pomôžeme so zaistením prepravy

e) V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu poštovného v nutne vznikli výške. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá kupujúci nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predajca nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane

f) Predávajúci zašle kupujúcemu reklamačný protokol (tj. potvrdenie o tom, že predávajúci prevzal tovar do reklamačného procesu) do 24 hodín od prijatia reklamovaného výrobku, prostredníctvom e-mailu

g) Predávajúci rozhodne o reklamácii do 2 pracovných dní od prijatia tovaru do reklamačného konania a vyrozumie o tom kupujúceho prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak,

i) Lehota na vybavenie reklamácie v prípade, že je kupujúci spotrebiteľ, je 30 dní. V prípade, že s nami obchodujete na základe obchodného

zákonníka, neexistuje tu zákonné určenie lehoty, ale aj v tomto prípade sa snažíme vybaviť reklamáciu do 30 dní

j) Platená oprava:
Pokiaľ kupujúci reklamuje výrobok po uplynutí záručnej doby alebo ak bola chyba spôsobená kupujúcim, jedná sa o platenú opravu. Kupujúci bude oboznámený s tým, že jeho oprava je platená a tiež, že mu môže byť účtovaný poplatok za diagnostiku závady v závislosti na servisnom stredisku, ktoré bude opravu vykonávať, a za poštovné a balné. Cena samotnej opravy bude kupujúcemu oznámená vopred telefonicky alebo e-mailom. V prípade neschválenia ceny opravy bude zákazníkovi účtovaný len poplatok za diagnostiku a za dopravné a oprava vykonaná nebude
4. Rozsah záruky

a) Záruka zaniká v nasledujúcich prípadoch:

    nedodržanie podmienok pre odbornú montáž s inštaláciou
    porušením ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ na tovare sú
    používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru
    nedovolená manipulácia či falšovanie záručného listu a dokladov o kúpe

b) záruka sa nevzťahuje na:

    škody spôsobené živelnou katastrofou, poveternostnými vplyvmi, mechanickým poškodením, elektrostatickým nábojom
    vady spôsobené neodbornou obsluhou, nedodržaním návodu na obsluhu a nedostatočnou údržbou
    poškodenia spôsobené zapojením do siete nezodpovedajúcej príslušnej STN

 

 

 
Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňom 26.07.2011 a platí na území Slovenskej republiky.