Reklamace

Reklamačný poriadok

1. Úvod


a) Reklamačný poriadok www.vsetkovyhodne.sk (Spoločnosť VšeVýhodně s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri,
vedenom na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 45086) vychádza z Občianskeho zákonníka a bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť VšeVýhodně s.r.o. so sídlom v Košiciach, Zamenhofovho 718/28, PSČ 77900 a zákazníka nášho internetového obchodu (ďalej potom kupujúci). Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a kupujúci spotřebitel.Záruční lehota začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Záručná doba je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými Zákonom.

b) Reklamačný poriadok stanovuje podmienky pre reklamácie tovaru, ktorý bol zakúpený v e-shope prevádzkovateľa (spoločnosť VšeVýhodně s.r.o.)

c) Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, u ktorého sú uplatňované v záručnej dobe práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru

d) Záručná doba výrobku začína plynúť odo dňa prevzatia kupujúcim. Záruka je uvedená v záručnom liste, minimálne však 24 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oparvě. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba. K niektorým výrobkom výrobcu záručný list neprikladá, v tomto prípade slúži ako záručný list doklad o kúpe výrobku - faktúra. Sú to napr. Výrobky značky Moulinex, Tefal, Krups, Rowenta, Hewlett Packard, Clatronic, Acer.
2. Prevzatie tovaru

a) Kupujúci je povinný po obdržaní objednaného tovaru vykonať okamžitú kontrolu (najlepšie za prítomnosti prepravcu)

b) Ak kupujúci zistí zjavné vady tovaru, za ktoré sa považujú všetky vady zistiteľné pri prevzatí tovaru, je kupujúci povinný s dopravcom vyhotoviť záznam o poškodení. Kupujúci je oprávnený v tomto prípade tovar neprevziať

c) Zjavné vady potom kupujúci okamžite reklamuje u predávajúceho na reklamace@vsevyhodne.cz. Podmienkou takejto reklamácie je doloženie záznamu o poškodení pri doprave, podpísanej dopravcom

d) V prípade, kedy Vám bol dodaný tovar nekompletný alebo nezodpovedá objednanému typu, kontaktujte prosím neodkladne reklamačné oddelenie na tel. 585 311 666 (v pracovné dni 8.00 - 14.00), prípadne napíšte podrobnosti na reklamace@vsevyhodne.cz, kde Vám obratom ( do 24 hodín v pracovné dni) poradíme, ako ďalej postupovať
3. Vybavenie reklamácie


a) V prípadoch, keď kupujúci reklamuje výrobok s vlastným servisom (podľa záručného listu), je najrýchlejším riešením zaslanie (zavezení) reklamovaného výrobku do autorizovaného servisu daného výrobcu, ktorých zoznam býva priložený k návodu. Pokiaľ tento zoznam chýba, kontaktujte prosím reklamace@vsevyhodne.cz a naši pracovníci vám tento zoznam obratom zašlú.

b) V prípadoch, keď pre tovar neexistuje autorizovaný servis alebo sa kupujúci rozhodne, že chce uplatniť priamo u nás, môže tak urobiť dvoma spôsobmi:

    reklamovaný tovar môže kupujúci odovzdať osobne v našej prevádzke VšeVýhodně s.r.o., Velká Bystřice, Olomoucká 791, PSČ 78353 v pracovné dni 8.00 -14.00
    v prípade, že sa kupujúci rozhodne uplatniť svoju reklamáciu prepravnou spoločnosťou, prosíme zašlite tovar na nižšie uvedenú adresu:

           Reklamačné oddelenie VšeVýhodně s.r.o.

           Olomoucká 791

           78353 Velká Bystřice

c) Spoločne s reklamovaným tovarom prosím zašlite doklad preukazujúci kúpe tovaru v našom e-shope a stručný list, v ktorom prosím uvedte vaše meno, adresu, telefón, e-mail, číslo faktúry, dátum predaja, popis závady, obsah balenia pri odovzdaní

Odporúčame vo vlastnom záujme kupujúceho, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy tovaru a to vrátane všetkého príslušenstva a označí zásielku príslušnými symbolmi

d) V prípade, že sa kupujúci rozhodne reklamovať tovar, ktorý je nadrozmerné a ťažko sa prepravuje (tovaru ktoré vážia viac ako 50 kg, prípadne, ktoré je dlhšie ako 200cm a zároven súčet obvodu a dĺžky je viac ako 300 cm) - prosíme najskôr o špecifikáciu reklamácie na reklamace@vsevyhodne.cz Obratom kupujúcemu navrhneme postup, ktorý bude pre vybavenie reklamácie pre kupujúceho najlepšie, prípadne pomôžeme so zaistením prepravy

e) V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu poštovného v nutne vznikli výške. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá kupujúci nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predajca nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane

f) Predávajúci zašle kupujúcemu reklamačný protokol (tj. potvrdenie o tom, že predávajúci prevzal tovar do reklamačného procesu) do 24 hodín od prijatia reklamovaného výrobku, prostredníctvom e-mailu

g) Predávajúci rozhodne o reklamácii do 2 pracovných dní od prijatia tovaru do reklamačného konania a vyrozumie o tom kupujúceho prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak,

i) Lehota na vybavenie reklamácie v prípade, že je kupujúci spotrebiteľ, je 30 dní. V prípade, že s nami obchodujete na základe obchodného

zákonníka, neexistuje tu zákonné určenie lehoty, ale aj v tomto prípade sa snažíme vybaviť reklamáciu do 30 dní

j) Platená oprava:
Pokiaľ kupujúci reklamuje výrobok po uplynutí záručnej doby alebo ak bola chyba spôsobená kupujúcim, jedná sa o platenú opravu. Kupujúci bude oboznámený s tým, že jeho oprava je platená a tiež, že mu môže byť účtovaný poplatok za diagnostiku závady v závislosti na servisnom stredisku, ktoré bude opravu vykonávať, a za poštovné a balné. Cena samotnej opravy bude kupujúcemu oznámená vopred telefonicky alebo e-mailom. V prípade neschválenia ceny opravy bude zákazníkovi účtovaný len poplatok za diagnostiku a za dopravné a oprava vykonaná nebude
4. Rozsah záruky

a) Záruka zaniká v nasledujúcich prípadoch:

    nedodržanie podmienok pre odbornú montáž s inštaláciou
    porušením ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ na tovare sú
    používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru
    nedovolená manipulácia či falšovanie záručného listu a dokladov o kúpe

b) záruka sa nevzťahuje na:

    škody spôsobené živelnou katastrofou, poveternostnými vplyvmi, mechanickým poškodením, elektrostatickým nábojom
    vady spôsobené neodbornou obsluhou, nedodržaním návodu na obsluhu a nedostatočnou údržbou
    poškodenia spôsobené zapojením do siete nezodpovedajúcej príslušnej STN

 

 

 
Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňom 26.07.2011 a platí na území Slovenskej republiky.