Nákupný košík

0 položiek za 0 €

Vyhľadávanie
Kontakty

 

Veškeré dotazy zaslané prostřednictvím e-mailu budou zodpovězeny do 24 hodin v pracovní dny

 

Odpovědný vedoucí: Mgr. Ivo Lengal

Kontakt : 00420 585 311 666

( Po - Pá mezi 8.00 - 14.00)

 

Společnost VšeVýhodně s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 45086

 

Hodnocení od našich zákazníků na :

Reference

 

 

 

 

Archiv

Vážení zákazníci,

v našem archivu jsou uchovány obchodní podmínky a reklamační řád, které platily v období od 18.12.2008 do 25.7.2011 - máte tak přístup k podmínkám, které platili u objednávek uskutečněných ve výše uvedeném období.

Aktuální obchodní podmínky a reklamační řád naleznete na našich stránkách

 

 

 

NÁKUPNÍ ŘÁD

  1. Všeobecná ustanovení
  2. Předmět smlouvy
  3. Místo plnění
  4. Objednání zboží, uzavření smlouvy
  5. Cena a placení
  6. Dodací lhůta
  7. Dopravní podmínky, poštovné
  8. Záruka, servis
  9. Závěrečná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení Nahoru

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy VšeVýhodně s.r.o.)  a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

 

b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

c)Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

d)Prodávající je VšeVýhodně s.r.o. se sídlem Olomouc, Zamenhofova 718/28, PSČ 77900; IČ: 28643844, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 45086. VšeVýhodně s.r.o., je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

e)Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a Kupující spotřebitel. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.

2. Předmět smlouvy Nahoru

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách VšeVýhodně s.r.o, katalozích,  prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. VšeVýhodně s.r.o. (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

3. Místo plnění Nahoru

Místem plnění je sklad prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy Nahoru

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

d) Trvalí zákazníci s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.

5. Cena a placení Nahoru

Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách VšeVýhodně s.r.o. jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

“Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1

Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

6. Dodací lhůta Nahoru

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Většina zboží je převážně stále na skladě. Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

7. Dopravní podmínky, poštovné Nahoru

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro:

DOPRAVA ZDARMA * 0.00 Kč
PPL(do 29.99kg) * 99.00 Kč

Dodací lhůta je do 2 pracovních dnů od předání zásilky přepravci.

PPL (30kg-50kg) * 129.00 Kč

Dodací lhůta je do 2 pracovních dnů od předání zásilky přepravci.

ČESKÁ POŠTA (do 29.99kg) * 99.00 Kč

Dodací lhůta je do 2 pracovních dnů od předání zásilky přepravci.

Nad 50.1 kg * 295.00 Kč
osobní vyzvednutí * 0.00 Kč

Osobní vyzvednutí je možné denně Po-Pá mezi 8.00-14.00 ve skladu ve Velké Bystřici

AKCE plenky - doprava ZDARMA * 0.00 Kč

(Platí pouze při objednání 4 a více balení plenek Pampers jakékoliv velikosti nebo mixu velikostí!!! )

 

Nadrozměrný předmět * 290.00 Kč

1

Nad 100 kg nebo nadrozměrný předmět 500.00 Kč

* Pro zásilky nad 4 999.92 Kč (vč. DPH) je doprava pro tento způsob doručení zdarma.

 

Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:

Dobírkou (platba v hotovosti nebo platební kartou kurýrovi PPL) 30.00 Kč
 

 

Převodem z účtu 0.00 Kč
 
Osobní odběr v Olomouci 0.00 Kč
 

Dodací lhůta je do 2 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.

 

Vážení zákazníci,

z důvodu zrychlení expedice Vašich objednávek budeme zasílat od 16.10.2010 všechny zásilky pouze na dobírku. Všechny objednávky by tak měly být v pracovní dny doručeny do 48 hodin

Od 18. října nabízí společnost PPL CZ ve spolupráci s Českou spořitelnou a.s. možnost uhradit zásilku (dobírku) kromě hotovosti i platební kartou. Tato nová služba není pro příjemce zpoplatněna. Při platbě kartou se vyhnete nejenom komplikacím s nedostatečnou hotovostí, ale hlavně posílíte svoji bezpečnost.

Do zahraničí nedoručujeme!!!

 

8. Záruka, servis Nahoru

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu , nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech  do tří pracovních dní

9. Závěrečná ustanovení Nahoru

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..

Platné od 18.12.2008

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ivo Lengal neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne Ivo Lengal tato data dobrovolně. Takováto data mohou být získána v případě, kdy se osoba dobrovolně zaregistruje za účelem využívání služeb serveru Ivo Lengal, účastní se průzkumů, účastní se hlasování atd. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány, ani prodány třetí straně, kromě případů kdy na to uživatel bude upozorněn v době sběru dat.

Ivo Lengal si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy - vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě. Uživatelé by také měli vzít na vědomí, že data, která dobrovolně poskytnou do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí stranou. Takovéto využití osobních informací však nelze kontrolovat a Ivo Lengal za toto nemůže nést a neponese žádnou odpovědnost.

Uživatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že některé informace o uživatelích mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací našeho serveru (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaně). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies - elekronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovat korektně.

Na žádost uživatele podnikne Ivo Lengal veškeré finančně přiměřené kroky k odstranění všech osobních dat daného uživatele.

Platné od 18.12.2008

 

 

Reklamační řád

1.Úvod

Reklamační řád www.vsevyhodne.cz  (Společnost VšeVýhodně s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstríku,
vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 45086) vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, které bylo zakoupeno v e-shopu provozovatele a jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě.
Záruční doba výrobku začíná běžet ode dne převzetí kupujícím. Záruka je uvedena v záručním listu, minimálně však 24 měsíců.  K některým výrobkům výrobce záruční list nepřikládá, v tomto případě slouží jako záruční list doklad o zakoupení výrobku - faktura. Jsou to např. výrobky značky Moulinex, Tefal, Krups, Rowenta, Hewlett Packard, Clatronic, Acer.

Kupující je povinen po obdržení objednaného zboží provést okamžitou kontrolu. Pokud kupující zjistí závadu na výrobku, případně rozdíl mezi fakturou a dodaným zboží, je povinen kontaktovat prodejce nejpozději do 48 hodin od doručení na reklamace@vsevyhodne.cz
Pokud tak kupující neučiní, nemusí být pozdější reklamace uznána a bude se mít za to, že dodané zboží bylo zcela v pořádku.

Vrácení zboží – kupující má ze zákona právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží a na vrácení kupní ceny zboží.
Toto právo (nárok) se nevztahuje na zboží poškozené, použité, nefunkční, dále pak na multimediální nosiče (CD, MC,LP,DVD,CD-ROM), které mají poškozenou ochrannou folii.Dále pak na veškeré potravinářské zboží (důvodem jsou rizika spojená s možnou kontaminací potravin)
Kupující doručí vrácené zboží na vlastní náklady na adresu provozovatele. Zásilky poslané jako dobírka nebudou převzaty.Částka, ponížená o balné a poštovné, bude kupujícímu po splnění všech výše uvedených podmínek převedena na jeho učet do 30 dnů.


2.Způsob uplatnění reklamace

V případech, kdy kupující reklamuje výrobek s vlastním servisem (dle záručního listu), je nejrychlejším řešením zaslání (zavezení) reklamovaného výrobku do autorizovaného servisu daného výrobce, jejichž seznam bývá přiložený k návodu. Pokud tento seznam chybí, kontaktujte prosím reklamace@vsevyhodne.cz a naši pracovníci vám tento seznam obratem zašlou.


V ostatních případech uplatní kupující po předchozí domluvě s reklamačním oddělením (na základě mailu či telefonátu) reklamaci zasláním vadného výrobku (nikoliv na dobírku) na adresu prodávajícího spolu s fakturou a dalšími doklady
(přesnou adresu uvede pracovník reklamací v korespondenci s kupujícím – v závislosti na tom, z kterého skladu bude vadné zboží pocházet)
Reklamované zboží zašle kupující prostřednictvím České pošty, případně jiným přepravcem, pokud možno jako obchodní balík. Kupujícímu se doporučuje balík dobře zabalit (pokud možno do originálního obalu) a pojistit. Za případné poškození nebo ztrátu při přepravě reklamovaného zboží nenese prodávající žádnou zodpovědnost.
Zásilky předem neohlášené (mailem či telefonicky) našemu reklamačnímu oddělení nebudou přijaty !

Pro uplatnění reklamace je zapotřebí k reklamovanému výrobku doložit:

1. přesný popis závady
2. doložit doklad o nákupu
3. řádně vyplněný záruční list (pokud byl k výrobku přiložený)


3.Vyřízení reklamace
Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30-ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli. Kupující může žádat o výměnu věci nebo vrácení peněz v případě, že jde o vadu odstranitelnou, jen tehdy, pokud kupující nemůže věc řádně užívat z důvodu, že se u věci opětovně vyskytla 3x stejná uznaná vada po opravě věci nebo 4 různé uznané závady nebo je zboží uznáno neopravitelným autorizovaným servisem. V obou případech je nutno s reklamovanou věcí předložit doklad o nákupu, záruční list reklamovaného výrobku, čitelné a kompletní opravné listy k výrobku z předchozích reklamací.
V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět se stanoviskem našeho pracovníka, který reklamaci vyřizoval. V případě opakované nebo neoprávněné reklamace budou kupujícímu naúčtovány vynaložené náklady za každou takovou reklamaci. Toto se týká také případů, kdy bude do reklamace zasíláno opakovaně zboží bez výše uvedených dokladů.
Placená oprava:
Pokud kupující reklamuje výrobek po uplynutí záruční doby nebo byla-li vada způsobena kupujícím, jedná se o placenou opravu. Kupující bude obeznámen s tím, že jeho oprava je placená a také, že mu může být účtován poplatek za diagnostiku závady v závislosti na servisním středisku, které bude opravu provádět, a za poštovné a balné. Cena samotné opravy bude kupujícímu sdělena předem telefonicky nebo e-mailem. V případě neschválení ceny opravy bude zákazníkovi účtován jen poplatek za diagnostiku a za dopravné a oprava provedena nebude.
4.Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
5.Ochrana osobních dat
Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.
Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro potřebu naši a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.
6. Závěrečné ustanovení
Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 1.2.2009 a platí na území České republiky.

Prevádzkovateľ

Vložte svoj e-mail a budete informovaní o novinkách a výhodných akciách.

Vložením registrovaného e-mailu novinky odhlásite.

Bankovní učet v Euro :

Fio Banka 2500575862 / 2010

IBAN - CZ6120100000002500575862

SWIFT - FIOBCZPPXXX


Copyright © 2019 VšeVýhodně s.r.o. .
Aplikácia pre internetový obchod EasyShop® 3.9, SEO, © IT STUDIO s.r.o.
Zobraziť panel o súboroch cookie.